Rejestracja / Logowanie

Regulamin

REGULAMIN

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie zostały sformułowane bazując na przepisach prawnych, które obowiązują na terytorium RP, kładąc nacisk na ustawę z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zmianami).

2. Regulamin odnosi się wyłącznie do serwisu slubneabc.pl i reguluje warunki związane z jego korzystaniem.

3. Niniejszy Regulamin odnosi się do następujących zagadnień i je reguluje:

 1. rodzaj oraz zakres usług jakie świadczy serwis slubneabc.pl
 2. warunki w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać z serwisu
 3. wymagania konieczne do tego, aby móc nawiązać współpracę z Serwisem
 4. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności jaki ponoszą indywidualni użytkownicy Serwisu
 5. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora będącego podmiotem zarządzającym i prowadzącym Serwis

4. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym Regulaminie

5. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest: FLATLAY Bartosz Nowak, z siedzibą przy ul. Kręta 10a/4, 88-430 Janowiec Wielkopolski, Polska, NIP: 5621769834, , REGON: 380199576.

6. Serwis slubneabc.pl daje możliwość wszystkim Użytkownikom korzystania z rożnych opcji i funkcjonalności na czas określony, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty bez konieczności zawierania umowy.

7. Wraz z końcem okresu, za który Użytkownik uiścił opłatę ogłoszenie automatycznie wygasa, nie wymaga się od Użytkownika składania rezygnacji. Użytkownik chcąc przedłużyć swoje ogłoszenie musi ponownie wykupić interesujący go pakiet i uiścić za niego opłatę. 

8. Serwis slubneabc.pl jest strona internetową, która publikuje zarówno własne treści, jak również informacje i treści pochodzące od osób trzecich i instytucji, z którymi serwis współpracuje. Wszystkie treści i materiały, które znajdują się w Serwisie mają charakter informacyjny.

§ 2

DEFINICJE

Administrator: FLATLAY Bartosz Nowak, siedziba ul. Kręta 10a/4, 88-430 Janowiec Wielkopolski, Polska, NIP: 5621769834, REGON: 380199576 jest usługodawcą, który kieruje i nadzoruje pracę i działania podejmowane na Serwisie slubneabc.pl.

Serwis: platforma informatyczna znajdująca się na stronie internetowej slubneabc.pl, umożliwia indywidualnym Użytkownikom korzystanie z usług strony; możliwe jest wprowadzanie danych i ich udostępnianie

Użytkownik: mianem Użytkownika określa się wszystkich usługobiorców, którzy korzystają z zasobów, jakimi dysponuje Serwis w zakresie jaki został przewidziany w tymże Regulaminie, oraz wszystkie osoby, które korzystają z Serwisu

Regulamin: niniejszy regulamin dotyczy sposobu, w jaki świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Administratora

Adres e-mail: elektroniczne konto pocztowe, dzięki któremu można wysyłać i odbierać wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu

Cennik: opłaty, które Serwis ustalił za publikację ofert w formie wpisów w Katalogu Weselnym w Serwisie slubneabc.pl. Cennik został udostępniony na stronie Serwisu

Katalog Weselny: ogłoszenia użytkowników związane z branżą ślubną dopasowane do poszczególnych kategorii

Cookies: niewielkich rozmiarów plik tekstowy, który zapisywany jest, aby możliwe było utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), aby nie było konieczne na każdej stronie powtórne wpisywanie nazwy użytkownika i Hasła. Plik ten pozwala tworzyć statystyki oglądalności dla naszych partnerów i reklamodawców, aby treść reklam internetowych była zbliżona do zainteresowań Użytkownika, tworzenia ankiet i niedopuszczenia, aby te same osoby wielokrotnie oddawały głosy. Pliki te nie zbierają danych osobowych Użytkownika, nie wprowadzają żadnych zmian w konfiguracji komputera Użytkownika, nie można za ich pomocą zainstalować i przeprowadzić deinstalacji programów komputerowych, wirusów, Trojanów, nie mają ingerencji w integralność systemu, czy dane Użytkownika, nie podlegają przetwarzaniu przez inne Serwisy i w każdej chwili Użytkownik może je usunąć.

Konto: dostępne jest po rejestracji i zalogowaniu się, czyli podaniu loginu i hasła; jest miejscem w Serwisie, w którym Użytkownik podaje swoje dane i może je modyfikować – zmianie podlegają dane użytkownika i elementy dotyczące rejestracji w Serwisie

Materiały: wszystkie teksty, obrazy, filmy, muzyka, linki oraz inne dane, które trafiły do Serwisu zgodnie z odpowiednimi procedurami elektronicznymi i oznaczeniem, że mają one ulec publikacji w Serwisie

Rejestracja: procedura, w efekcie której dochodzi do założenia Konta w Serwisie

Nazwa konta/login: adres e-mail, który użytkownik podał w momencie rejestracji w Serwisie

Wpis w Katalogu Weselnym: czasowe w zależności od uiszczonej opłaty udostępnianie miejsca Użytkownikowi na stronie Serwisu w Katalogu Weselnym; Wpis dostępny będzie poprzez kategorie i wyszukiwarkę ofert

Umowa: umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną; umowa zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem

Zasoby serwisu: udostępnione w obrębie Serwisu zgodnie z zasadami i zakresem, o którym mowa w regulaminie Materiały

System wiadomości: funkcja Serwisu, która sprawia, że Użytkownicy mogą wysyłać i odbierać wiadomości od innych użytkowników Serwisu

§3

REJESTRACJA W SERWISIE. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie. Rejestracji może dokonać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna, która nie posiada zdolności prawnej uregulowana w art.. 331 Kodeksu cywilnego, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała.

2. Rejestracji w Serwisie dokonuje się dobrowolnie i bezpłatnie. Konieczne jest jednak zaakceptowanie Regulaminu.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu.

4. Osoby, które przystępują do korzystania z Serwisu, przyjmują do wiadomości o akceptują warunki niniejszego Regulaminu.

5. Cała procedura związana z rejestracją i aktywacją konta przebiega stopniowo i odbywa się za pośrednictwem stron Serwisu.

6. W celu rejestracji konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać: nazwę użytkownika, adres e-mail, hasło oraz potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez podmiot do tego uprawniony zgodnie z polityką prywatności Serwisu.

7. Użytkownik zarejestrowany, który ma zamiar korzystać z funkcji Serwisu, które wymagają dokonania opłaty, dodatkowo musi podać: imię i nazwisko, albo nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy i nr NIP, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

8. Rejestracja osoby fizycznej, która korzysta z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej uregulowanej w art. 331 Kodeksu cywilnego, a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w Serwisie, może być dokonana przez osobę, która została upoważniona do dokonywania ich w imieniu wszystkich czynności dotyczących Rejestracji oraz do realizacji praw i obowiązków Użytkownika.

9. Akceptacja Regulaminu oznacza złożenie oświadczenia następującej treści:

 1. zapoznanie się i akceptację Regulaminu, będącego podstawą do zawarcia umowy,
 2. dobrowolne przystąpienia do korzystania z usług Serwisu,
 3. zostanie Użytkownikiem Serwisu,
 4. umieszczenie w formularzu rejestracyjnym danych nie naruszających praw osób trzecich,
 5. wyrażenie zgody na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
 6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mówi §13 tegoż Regulaminu,
 7. dobrowolne przekazanie danych i informacji znajdujących się w profilu Użytkownika do Serwisu,
 8. wyrażenie zgodny, aby na podany w Serwisie adres e-mail wysyłane były przez Administratora wiadomości e-mail z informacjami systemowymi, dotyczącymi utrudnień, zmian, czy występujących przerw technicznych w działaniu Serwisu oraz informacji handlowych (reklamy, nowości itp.) Serwisu i jego kontrahentów. 
 9. wyrażenie zgody, aby dane zawarte w formularzu Użytkownika były przekazywane firmom posiadającym Wpisy w Katalogu Weselnym,
 10. potwierdzenie, że dane podane podczas rejestracji są kompletne i zgodne z prawdą.

10. Przedmiotem umowy są usługi świadczone w ramach Serwisu. Stronami umowy są Administrator i Użytkownik. Do zawarcia umowy dochodzi automatycznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu Regulaminu.

11. Na treść Umowy składają się zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie, o czym Użytkownik był informowany w momencie zawarcia Umowy.

12. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o której mowa w §3 tego Regulaminu Użytkownik ma pełne prawo do odstąpienia od umowy nie podając przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej, albo na piśmie. Przykładowy wzór oświadczenia: pobierz wzór

13. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas określony, w zależności od wybranego i opłaconego przez Użytkownika pakietu.

14. Przez każdą ze stron umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 

§4

DZIAŁANIE SERWISU

1. Użytkownicy zarejestrowani w ramach usług świadczonych przez Serwis mogą korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Funkcje i najważniejsze podstrony Serwisu:

 1. Katalog Weselny
 2. Porady (blog)
 3. Usługodawcy (kategorie ogłoszeń)
 4. System wiadomości 
 5. Kokpit (panel użytkownika)
 6. Recenzje i opinie

3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do organizowania promocji, konkursów, loterii, których zasady będą regulowane przez odrębne Regulaminy.

4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do organizowania programów partnerskich, lojalnościowych, programów poleceń, których zasady będą regulowane przez odrębne regulaminy.

§5

WPIS W KATALOGU WESELNYM

1. Każdy Użytkownik serwisu bez względu na to, czy jest zarejestrowany, czy nie może korzystać z Katalogu Weselnego.

2. Użytkownik zarejestrowany może dodać do Katalogu weselnego własny Wpis wybierając jeden z dostępnych pakietów: Pakiet – 365 dni.

3. Czas wyświetlania Wpisów w Katalogu Weselnym jest uzależniony od wybranego przez użytkownika pakietu i uiszczenia opłaty zgodnej z obowiązującym Cennikiem. Okres wyświetlania się Wpisów w Serwisie liczony jest od dnia, w którym Administrator zaksięgował opłatę.

4. Wszystkie Wpisy są wpisami płatnymi. Wysokość opłat za dodanie do Katalogu Weselnego Wpisu zależy od wybranego okresu i podana jest w Cenniku będącego integralną częścią tego Regulaminu.

5. We Wpisie w Katalogu Weselnym zarejestrowani Użytkownicy przedstawiają swoją ofertę handlową, opis i zakres prowadzonej działalności.

6. Administrator zastrzega sobie, że Wpisy w Katalogu Weselnym, które będą umieszczane w nieodpowiednich kategoriach będą przenoszone do właściwych kategorii, albo usuwane.

7. Użytkownicy, którzy dokonują Wpisu w Katalogu Weselnym zgadzają się na jego publikację w Katalogu weselnym w ramach Serwisu.

8. Głównym porządkiem wyświetlania Wpisów w Katalogu weselnym jest data dodania wpisu (domyślne ustawienie – najnowsze oferty).

9. Użytkownicy przeglądający Wpisy w Katalogu weselnym mogą dokonać zmiany sposobu wyświetlania wpisów, wybierając jedną z dostępnych opcji: Domyślne ustawienia; Najwyżej oceniane; Najwięcej recenzji; Najnowsze oferty; Najstarsze oferty; Wyróżnione; Najwięcej wyświetleń; Losowe oferty.

10. Użytkownicy zarejestrowani i niezarejestrowani mogą dodawać do Wpisów opinie/recenzje.

11. Użytkownicy dodający opinie oświadczają, że jej treść jest rzetelna i zgodna z prawdą.

12. Publikacja opinii następuje dopiero po jej zweryfikowaniu przez Administratora.

13. Użytkownicy zarejestrowani mają możliwość dodania Wpisów znajdujących się w Katalogu Weselnym do zakładki ulubione dostępnej w Panelu Użytkownika. 

§6

PŁATNOŚĆ WPISU DO KATALOGU WESELNEGO

1. Płatność dokonywane jest zgodnie z Cennikiem będącym integralną częścią tegoż Regulaminu.

2. Użytkownik uiszcza opłatę za Wpis w Katalogu Weselnym z góry.

3. Opłata za dokonanie Wpisu w Katalogu Weselnym odbywa się za pomocą systemu płatności https://dotpay.pl/

6. W przypadku, gdy konto Użytkownika lub jego Wpis z Serwisu zostaną usunięte w wyniku prowadzonych przez Użytkownika niedozwolonych działań, o których mowa w §10 ust. 12 tegoż Regulaminu, albo w sytuacji, gdy Użytkownik rozwiąże Umowę, kwota, która została uiszczona za umieszczenie Wpisu w Serwisie w Katalogu weselnym nie podlega zwrotowi.

§7

SYSTEM WIADOMOŚCI

1. Użytkownicy Ci zarejestrowani i niezarejestrowani mogą korzystać z funkcji jakie daje System wiadomości – wysyłając wiadomości do Usługodawców.

2. Wysyłanie wiadomości możliwe jest na podstronach ofert w Katalogu Weselnym.

3. Użytkownicy, którzy korzystają z Systemu wiadomości otrzymują na podany adres e-mail informacje na temat nowych wiadomości.

4. Adres e-mail, o którym mowa w §2 pkt. . Użytkownik podaje w trakcie rejestracji w Serwisie, a w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych adres e-mail podawany jest w formularzu wysyłania wiadomości.

5. Użytkownicy Serwisu korzystający z funkcji Systemu wiadomości nie mogą kontaktować się z innymi Użytkownikami w sposób zbyt nachalny i nieetyczny. Działania takie sprawią, że Użytkownikowi zablokowane zostaną funkcje Systemu wiadomości. 

6. Zakazane jest wykorzystywanie Systemu wiadomości przez Użytkowników do celów komercyjnych, również reklamowych. Wyjątek stanowią reklamy związane z firmami posiadającymi Wpis w Katalogu Weselnym. Zabronione jest reklamowanie stron oraz serwisów internetowych prowadzących działalność taką samą lub zbliżoną do działalności Serwisu.

§8

PŁATNOŚĆ SYSTEMU WIADOMOŚCI

1. Funkcje Systemu wiadomości udostępniane są Użytkownikom całkowicie bezpłatnie.

§9

REKLAMA W SERWISIE

1. Serwis udostępnia na płatną reklamę innych podmiotów: linki tekstowe i banery graficzne do zewnętrznych serwisów internetowych.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawę i jakość towarów/usług, które są sprzedawane i reklamowane za pośrednictwem lub na stronie Serwisu, gdyż ich sprzedawcami i usługodawcami są inne podmioty.

3. Serwis nie prowadzi kontroli i nie odpowiada za treści, które pojawiają się na stronie reklamodawców.

4. Za relacje Użytkownika odpowiedzialny jest podmiot wskazany na stronach danego zewnętrznego serwisu internetowego, zaś jakiekolwiek roszczenia ze strony Użytkownika mogą być kierowane wyłącznie wobec niego.

§10

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma prawo zamieszczać i odtwarzać Materiały, zwłaszcza jeśli chodzi o Wpisy w Katalogu Weselnym oraz ma prawo kierować zapytania do firm znajdujących się w Katalogu Weselnym. Ponadto Użytkownik ma prawo korzystać także z innych funkcji, które przewiduje niniejszy Regulamin, zgodnie z zawartymi w nim zapisami.

2. Użytkownik zobowiązuje się, że nie wykorzysta informacji uzyskanych dzięki Serwisowi do celów komercyjnych. Dane kontaktowe jakie Użytkownik udostępnił na potrzeby Serwisu oraz funkcji wskazanych w §4 pkt 2 można wykorzystywać wyłącznie w tym celu, do którego je podano – nawiązanie kontaktu z innymi Użytkownikami Serwisu. Zabrania się przekazywania osobom trzecim, przetwarzania, upowszechniania oraz dystrybucji tych danych.

3. Zabrania się przekazywania do Serwisu Materiałów, komentarzy i wypowiedzi, w których zawarte są treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, a także treści, które naruszają prawa osób trzecich, zwłaszcza prawa autorskie lub dobra osobiste, jak również Materiałów i przekazów, które mają charakter pornograficzny. Treści jakie umieszczają Użytkownicy nie stanowią poglądów i opinii Administratora.

4. Niedozwolone jest, aby Serwis i jego funkcje były wykorzystywane do innych celów będących sprzecznymi i niewłaściwymi z charakterem i przedmiotem Serwisu. Zabrania się prowadzenia obrotu przedmiotami, których obrót jest zakazany przez prawo, bądź narusza jego przepisy, albo pochodzi z przestępstwa.

5. W treściach umieszczanych w zasobach Serwisu i jego funkcjach (§4 pkt 2) zabrania się umieszczania reklam innych serwisów WWW i podawania ich nazw. We Wpisach w Katalogu Weselnym mogą znajdować się własne adresy stron WWW, jednak musi to być zaakceptowane przez Administratora.

6. We Wpisach w Katalogu Weselnym adres e-mail może być umieszczany wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.

7. Użytkownik korzysta z informacji znajdujących się w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.

8. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie przestrzegał praw autorskich, które przysługują Administratorowi i innym użytkownikom Serwisu.

9. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom, które wynikają z polskiego prawa i powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do każdego użytkownika Internetu, których celem jest ochrona ich interesów i interesów osób trzecich.

10. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich strat i szkód do powstania, których doszło w wyniku zawinionych działań, bądź zaniechań. Zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich, również tych dochodzonych na drodze sądowej, które skierowano przeciwko Administratorowi, a dotyczą zachowania Użytkownika niezgodnego z niniejszym Regulaminem, albo zabronionego w inny sposób, bądź zachowania wyrządzającego komukolwiek szkodę, albo krzywdę.

11. Użytkownik oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zgodami i uprawnieniami do Materiałów, które umieszcza w Serwisie. Administrator ma prawo uzależnić publikację wpisu w Katalogu weselnym od udowodnienia przez Użytkownika, że umieszczane przez niego Materiały są w pełni legalne.

12. Zarówno konto Użytkownika, Wpisy, zapytania i konwersacje w Systemie wiadomości mogą ulec usunięciu z Serwisu, jeżeli działania podjęte przez Użytkownika będą działały na niekorzyść Administratora, bądź naruszały postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, a także gdy Użytkownik korzysta z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

13. Wraz z usunięciem konta przez Użytkownika dochodzi do wypowiedzenia umowy między Administratorem a Użytkownikiem.

14. Po stronie Użytkownika leży pełna odpowiedzialność za korzystanie z Konta.

15. Administrator zastrzega sobie prawo do tego, aby wprowadzić zmiany, wycofać, zawiesić lub przerwać dowolna funkcję oraz właściwości Serwisu w każdym momencie, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.

16. Przez Administratora wystawiana jest faktura w formie elektronicznej, bez podpisu, która wysyłana jest na adres e-mail, który Użytkownik podał w trakcie składania zamówienia w Serwisie.

17. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora faktur VAT bez podpisu uprawnionej osoby ze strony użytkownika.

§11

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administrator zastrzega sobie prawo do tego, aby mógł dokonać przeredagowania, skrócenia, albo usunięcia Materiałów oraz treści, które Użytkownik wprowadził do Serwisu, za pomocą funkcji wymienionych w §4 pkt 2, jeśli są one bezprawne, wulgarne, obraźliwe, albo w jakikolwiek sposób naruszają zasady współżycia społecznego, bądź Regulamin Serwisu.

2. Administrator zastrzega sobie pełne prawo do tego, że całkowicie lub częściowo może wyłączyć funkcjonalność Serwisu tym Użytkownikom, którzy nie stosują się do zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.

3. Administrator oświadcza, że wszystkie Materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, są gromadzone i redagowane z dużą starannością, dokładając wszelkich starań, aby Serwis był przygotowywany rzetelnie, aktualnie i kompetentnie. Zaś Materiały nie stanowią przedmiotu odpowiedzialności Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Materiały, które przekazują i publikują Użytkownicy.

4. Prawa autorskie do Materiałów znajdujących się w Serwisie posiada Administrator oraz autorzy poszczególnych publikacji i Materiałów oraz, że podlegają one ochronie zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zmianami). Użytkownik ma możliwość korzystania z Materiałów dostępnych w Serwisie zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Materiały z Serwisu mogą być wykorzystywane jeśli Administrator, albo osoba, której przysługują prawa autorskie udzieli na to pisemnej zgody.

5. Administrator nie odpowiada za to w jaki sposób wykorzystywane zostaną dane zamieszczone w zasobach Serwisu i przekazane przy pomocy funkcji wskazanych w §4 pkt 2 Użytkownikom Serwisu.

6. Administrator nie odpowiada za prawdziwość danych, które Użytkownicy wskazali w formularzach wypełnianych przez nich na potrzeby Serwisu, za prawdziwość treści znajdujących się w Serwisie, za skutki wykorzystywania przez Użytkownika informacji, jakie uzyskał on za jego pośrednictwem, a zwłaszcza nie odpowiada za decyzje jakie Użytkownik podjął bazując na informacjach opublikowanych w Serwisie.

7. Administrator nie odpowiada za szkody do powstania, których doszło w wyniku podania przez Użytkownika w zasobach Serwisu lub funkcjach Serwisu wskazanych w §4 pkt 2, nie, zgodnych z prawdą, albo niekompletnych danych, jak również nie odpowiada za skutki realizacji transakcji jakie mogą być zawarte w oparciu o ogłoszenia znajdujące się w Serwisie, jak również za to, że transakcja nie doszła do skutku.

8. Administrator nie odpowiada za awarie Serwisu, do których doszło z przyczyn niezależnych od Administratora.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, a także za szkody do powstania, których doszło w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika lub jego zasobów danych, podczas bądź w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu. Administrator nie odpowiada także za skutki, które wynikają z faktu, że osoby trzecie weszły w posiadanie hasła Użytkownika.

§12

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU

1. Administrator zrobi wszystko co w jego mocy, aby Serwis i wszystkie udostępniane za jego pośrednictwem usługi działały nieprzerwanie bez zakłóceń.

2. Administrator zaznacza, że nie jest odpowiedzialny za awarie i ewentualne przerwy techniczne dotyczące działania Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za utratę przechowywanych w Serwisie danych, do których doszło nie z winy Administratora. Długość przerw i ich częstotliwość uzależniona jest głównie od potrzeb technicznych.

3. Administrator zastrzega sobie prawi do tego, aby móc ingerować  w strukturę techniczną Konta Użytkownika, aby móc dokonać diagnozy nieprawidłowości w działaniu usług Serwisu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do tego, aby móc czasowo całkowicie wyłączyć działanie Serwisu, aby dokonać jego ulepszenia, dodać usługi, bądź dokonać konserwacji, bez uprzedzania o tym fakcie Użytkowników. Opłacone usługi zostaną przedłużone o okres, w którym Serwis był wyłączony. 

§13

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest FLATLAY Bartosz Nowak, siedziba ul. Kręta 10a/4, 88-430 Janowiec Wielkopolski, Polska, NIP: 5621769834, REGON: 380199576.

2. Administrator gromadzi wyłącznie te dane, które są niezbędne do tego, aby móc należycie świadczyć oferowane przez Administratora i Serwis usługi.

3. Użytkownik w chwili akceptacji Regulaminu potwierdza, że jego dane teleadresowe, adres e-mail, nr NIP, nazwa firmy, imię i nazwisko podane we wszystkich formularzach wypełnianych w Serwisie są autentyczne i zgodne z prawdą w chwili składania zamówienia przezUżytkownika w Serwisie, wyraża on zgodę na to, aby Administrator mógł umieścić i przetwarzać jego dane osobowe.

4. Baza danych osobowych Użytkowników i informacje są prawnie chronione. Dane podlegają szczególnej ochronie i zabezpieczeniu, aby nie miały do nich dostępy osoby nieupoważnione.

5. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu, który przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z 18 lipca 2002 roku dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6. Administrator Serwisu dba o to, aby Użytkownikom zagwarantować prywatność i anonimowość, a powierzone przez nich dane były bezpieczne. Informacje o Użytkownikach wykorzystywane są przez Serwis do: zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach zachodzących w Serwisie, ofertach i promocjach, a także do monitorowania czy nie dochodzi do naruszeń prawa, albo Regulaminu.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za to, czy dane i informacje podawane przez Użytkowników do Serwisu oraz informacje o Użytkownikach udostępniane innym Użytkownikom są autentyczne. Administrator podkreśla, że nie jest przez niego możliwe ich zweryfikowanie i sprawdzenie, czy są one zgodne ze stanem faktycznym.

8. Administrator nie udostępni w innej sytuacji niż to wynika z celu Serwisu i zakresu otrzymanej zgody i oświadczenia, informacji i danych na temat Użytkowników innym podmiotom trzecim bez należytej podstawy prawnej, która nakaże Administratorowi takie działanie. Administrator gwarantuje, że podejmuje wszelkie starania i działania, aby informacje te były należycie strzeżone, w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

9. Administrator gwarantuje, że względem Użytkowników realizowane będą uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. Przede wszystkim Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, a także do tego, aby dokonywać w nich zmian u żądać ich usunięcia. 

10. Użytkownik chcący usunąć swoje dane z systemu Serwisu musi przesłać do Administratora danych za pośrednictwem poczty elektronicznej żądania, w którym konieczne jest podanie imienia i nazwiska Użytkownika.

11. Usunięcie danych z Serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zostanie wyrejestrowany z Serwisu, a zawarta umowa zostaje wypowiedziana.

12. W chwili usunięcia konta przez Administratora usuwane są na stałe i bezpowrotnie dane Użytkownika, w tym samym momencie zaprzestaje się przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega jednak, że w dalszym ciągu będzie przetrzymywał dane takie jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i Prokuratury.

13. Wszystkie kwestie dotyczące danych osobowych Użytkownika należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Administratora, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@slubneabc.pl

§14

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu wpływają na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, jego prawidłowy wygląd w przeglądarce internetowej, którą stosuje Użytkownik, a także wpływają na bezpieczeństwo danych Użytkownika, które zapisywane są na jego aktywnym koncie.

2. Użytkownicy podejmujący umyślne lub nieumyślne działania będące niezgodne z warunkami korzystania podejmowane są tylko i wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika.

3. Aby móc korzystać z usług Serwisu i jego zasobów Użytkownik musi posiadać: komputer, telefon, tablet lub inny sprzęt, połączenie z siecią internetową, dowolną przeglądarkę internetową (przeglądarka musi obsługiwać Cookies, JavaScript, aplety Java i pliki flash), posiadać aktywną skrzynkę dowolnej poczty elektronicznej (e-mail), a także inne oprogramowanie, które jest wymagane, aby Serwis mógł skutecznie działać. Za prawidłowe działanie i konfigurację powyższych zasobów w pełni odpowiada każdy Użytkownik we własnym zakresie.

4. Użytkownik zgadza się na to, aby Administrator przechowywał na jego komputerze pliki Cookies, aby możliwe było utrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu.

§15

REKLAMACJE

1. Zakłócenia dotyczące działania Serwisu Użytkownik może reklamować dokonując zgłoszenia powstałych dysfunkcji Administratorowi.

2. Rozpatrywaniem reklamacji zajmuje się Administrator.

3. W reklamacji składanej przez Użytkownika, która dotyczy niewykonania bądź nieodpowiedniego wykonania usługi należy:

 1. podać oznaczenie Użytkownika, aby można było go zidentyfikować
 2. wskazać co jest przedmiotem reklamacji
 3. opisać okoliczności, które uzasadniają składaną reklamację

Reklamacje, w których nie zawarto wszystkich powyższych danych nie będą rozpatrywane.

4. Reklamację należy przesłać na adres elektroniczny Administratora: kontakt@slubneabc.pl nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zakończone zostało wyświetlanie Wpisu w Katalogu Weselnym i zakończenia używania którejś z funkcji Serwisu wskazanej w §4 pkt 2.

5. Administrator zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. Jednocześnie Administrator informuje, że nie będzie ustosunkowywał się do reklamacji, które dotyczą dysfunkcji wynikających z braku znajomości Regulaminu lub dotyczących niestosowania się Użytkowników do udzielanych na łamach Serwisu przez Administratora wskazówek.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do tego, aby przedłużyć czas potrzebny na rozpatrzenie reklamacji, jeżeli do podjęcia decyzji konieczne będzie przeprowadzenie analiz prawnych, technologicznych, albo będzie trzeba wykonać tłumaczenie tekstów dotyczących reklamacji. Administrator poinformuje Użytkownika o przedłużeniu terminu potrzebnego na rozpatrzenie reklamacji.

§16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin spełnia rolę ogólnych warunków umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy polskiego prawa.

3. Regulamin i Cennik zaczynają obowiązywać od chwili, w której zostały ogłoszone, przez co rozumie się umieszczenie pełnej treści Regulaminu i Cennika w Serwisie i obowiązują do dnia wprowadzenia zamian lub ich odwołania.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do tego, aby wprowadzić jednostronne zmiany w Regulaminie i cenniku, w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyn wprowadzenia zmian.

5. Wszystkie zmiany będą zamieszczane w Serwisie i zaczynają obowiązywać po 7 dniach od ich ogłoszenia.

6. Doręczenie zmian Użytkownikom będzie się odbywało za pośrednictwem Serwisu i umieszczenia na nim Regulaminu oraz Cennika, albo dostarczenia ich na podany przez Użytkowników podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

7. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu i Cennika w całości, włącznie z wprowadzonymi zmianami. Użytkownik odmawiający akceptacji nowego Regulaminu musi powiadomić o tym fakcie Administratora wykorzystując do tego pocztę elektroniczną.

8. Użytkownik ma 14 dni od dnia ogłoszenia nowego Regulaminu i Cennika na zgłoszenie braku akceptacji. W tym celu Użytkownik musi przesłać swoje oświadczenie drogą mailową lub pocztową, co wiąże się z odstąpieniem od Umowy. W okresie wypowiedzenia do Użytkownika stosowane są przepisy sprzed nowelizacji.

9. Wszystkie spory dotyczące stosowania niniejszego Regulaminu, odnoszące się do zawartych Umów i działania Serwisu będą rozstrzygane przez sądy powszechne miejscowo zgodne z siedzibą Administratora. Jeśli spór dotyczy konsumenta wówczas sprawa rozstrzygana jest przez sąd powszechny właściwy dla miejsca jego zamieszkania.

10. W przypadku zmiany, albo unieważnienia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, jakiegokolwiek z postanowień tegoż Regulaminu dalsze postanowienia nie tracą na mocy i pozostają wiążące dla stron.